Schnittholz Fi/Ta und sib. Lärche Rohware Drucken
Fi/Ta Latten 
           
24 mm x 48 mm            
28 mm x 48 mm            
30 mm x 50 mm

Fi/Ta Trockenbaulatten gehobelt, u/s hobelfallend

22 mm x 58 mm
22 mm x 70 mm

Fi/Ta Dielen

30 mm x 125 mm
40 mm x 140 mm
40 mm x 280 mm
50 mm x 140 mm
50 mm x 280 mm 

       
Fi/Ta Schalung als Breitware oder Breitensortiert            
         
24 mm Stärke
         
Fi/Ta Schnittholz nach Liste, frisch in Längen bis zu 14,00 m            
       
- S 10 (+2,4% Maßzugabe EM=BM)            
- Imprägnierung            
- Trocknung 
- Hobelung 

Halbholz / Kreuzholz / Bohlen

         
sib. Lärche Rohware, Kammergetrocknet (KD)

20 mm x 125 mm
23 mm x 150 mm
25 mm x 150 mm
32 mm x 150 mm
38 mm x 110 mm
38 mm x 135 mm
38 mm x 150 mm
38 mm x 175 mm
38 mm x 200 mm
38 mm x 225 mm
50 mm x 150 mm
50 mm x 200 mm

                                                                             
                                                               jetzt anfragen

 


Copyright © 2018 Holz-Hopp